Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Mateřská škola Košík
 
Motto mateřské školy Košík : 
„ Při výchově musíme v první řadě zaměstnat dětské srdce, aby nejen cítilo
úctu a soucit ke všemu, co žije, ale aby aktivně pomáhalo životu všude podle
svých možností, aby se zkrátka zalíbilo být dobrým“              Ferdinand Krch
 
Číslo jednací:   K/001/2017
  
ŠVP platný od 1.9.2017  
 
Obsah:
I.     Identifikační údaje o mateřské škole
II.     Obecná charakteristika školy
III.     Podmínky předškolního vzdělávání:
   1. Věcné podmínky
   2. Životospráva
   3. Psychosociální podmínky
   4. Organizace  
   5. Řízení MŠ  
   6. Personální a pedagogické zajištění školy                         
   7. Spoluúčast  rodičů
   8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
   9. Podmínky vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let věku  
   10. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání
 IV.       Vzdělávací obsah:    
   1. Přehled doporučených integrovaných bloků  
     • Do školky já chodím rád  
     • Barevný svět  
     • Vánoční sen  
     • To jsem já  
     • Zrození jara  
     • Dobrodružné léto    
 
I. Identifikační údaje o Mateřské škole Košík
 
Zřizovatel:                                Mateřská škola Košík s.r.o.
Ředitelka:                                 Bc. Markéta Hilmarová
Statutární zástupce:                   Bc. Markéta Orawská
Adresa:                                     K Horkám 40, Praha 10
Tel:
Email:                                       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky                         www.mskosik.cz  
IČO:         
Č. účtu:                                     Raiffeisenbank‎  96679002/5500
Zřizovatel:                                 Mateřská škola Košík s.r.o.    
                                                Pod Horou 463, Březová-Oleško, 25245
Jednatelé:                                  Lenka Korejčíková     
                                                Bc. Markéta Orawská                                
                                                Bc. Markéta Hilmarová    
Odpovědná osoba:                      Bc. Markéta Hilmarová, ředitelka školy
Otevření MŠ:                              1. 9. 2017
Zařazení do sítě škol:  
Kapacita školy:                           15 dětí
Počet tříd:                                  1 
Provoz:                                      7:30 – 18.00
Stravování:   
Zajišťuje:                                    Toulcův dvůr, z.s.
                                                  Středisko ekologické výchovy
                                                  Kubatova 32/1
                                                  102 00 Praha 10 - Hostivař
 
II. Obecná charakteristiky školy 
Mateřská škola Košík je soukromou školou s kapacitou 15dětí, jejímž posláním je vytvořit nadstandardní podmínky pro předškolní vzdělávání dětí od 2 do 7 let. Důraz je kladen na rozmanitost nabídky aktivit, na rozvíjení osobnosti dítěte a na inkluzivní pojetí předškolního vzdělávání. Našimi hlavními zásadami jsou příkladný a vstřícný přístup k dětem, spolupráce s rodinou a rozvíjení individuality dítěte ve všech směrech. Cílem je vytvořit prostředí, které v dítěti vzbudí zájem o rozmanitosti ve světe kolem něj a toleranci k rozdílnosti lidí. Díky velké nabídce aktivit pomáháme dítěti nacházet nové příležitosti k rozvoji a přirozeným způsobem tak rozvíjíme jeho osobnost. Velký důraz je kladen na logopedickou intervenci v rámci speciálně-pedagogické intervence a depistáž a intervence u dětí nadaných. Škola se nachází v krásném prostředí nedaleko Hostivařského parku v blízkosti sídliště Košík. Budova školy je uzpůsobena rodinnému pojetí mateřské školy a je plně vyhovující pro provoz školy.
 
III. Podmínky předškolního vzdělávání 
 1. Věcné podmínky
Prostory mateřské školy jsou upraveny tak, aby umožňovaly individuální i skupinovou práci s dětmi. V přízemí je vstupní prostor pro odkládání obuvi a vstupní chodba sloužící jako šatna, kde je k dispozici prostor pro každé dítě označené jeho značkou. Dále se v přízemí nachází ředitelna, toaleta a umývárna. Hlavním prostorem je herna vybavená veškerými pomůckami s přímým vstupem na zahradu, který nám umožňuje realizovat běžný program i v exteriéru budovy. Součástí přízemí je též výdejna stravy. V prvním patře je zařízená místnost pro odpočinek dětí, herna přizpůsobená na cvičení a kroužky a relaxační místnost pro individuální práci a terapeutikou činnost. Veškeré hračky a pomůcky jsou umístěny v dosahu dětí v dostatečném množství, aby byly dětem stále nabízeny nové podněty pro rozvoj. Samozřejmostí jsou i nástěnky pro prezentaci dětské práe. Nedílnou součástí školy je i zahrada vybavená pískovištěm a klouzačkou. Jsou zde prostory pro pěstování rostlin v letních měsících v rámci výuky. Pro delší pobyt venku je využíván místní lesopark.
 
 2. Životospráva
Dbáme o to, aby byla dětem poskytována kvalitní a vyvážená strava. K dispozici je bezlepková alternativa stravy. Vždy je dostatek ovoce a zeleniny. Pitný režim je zajištěn během celého dne, a to jen v nejvyšší kvalitě a dle požadavků rodičů. Vycházíme vstříc v různých dietních omezení dítěte. Nikdy nenutíme děti do jídla, ale snažíme se motivovat dítě k ochutnávání nových chutí. Ve škole máme denní řád, který má zajistit pocit bezpečí pomocí denních rituálů jako je každodenní ranní kruh, pravidelný program řízené činnosti, pravidelné doby svačin a obědů i odpočinku. Denní řád je však vždy přizpůsoben momentální situaci a požadavkům rodičů. Odpočinek dětí je upraven podle potřeb dětí a věku. Do spánku děti nenutíme, při odpočinku dětem čteme, vyprávíme. Děti si mohou při odpočinku například prohlížet knížku. Pobyt venku je pro děti velmi přínosný, proto dbáme, aby byl co nejdelší. V letních měsících se i řízená činnost odehrává na zahradě. Využíváme hojně okolí školky pro procházky a pobyt na čerstvém vzduchu. Usilujeme o to, aby se zaměstnanci naší školy chovali podle zásad zdravého životního stylu a poskytovali tak dětem přirozený vzor.
 
 3. Psychosociální podmínky
Všichni zaměstnanci naší školy jednají s dětmi laskavě, s citem a s pochopením pro jejich potřeby a zájmy, snaží se o to, aby byly děti v prostředí školy spokojené a cítily se tu jistě a v bezpečí. Snažíme se vytvářet klidnou a pohodovou atmosféru. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim s postupným zvykáním a případně i za účasti rodiče. Některým dětem však přítomnost rodiče adaptaci prodlouží, je proto dobře tento krok zvážit. Pracujeme s individualitou dětí, respektujeme jejich temperament a potřeby. V naší školce je každé z dětí partnerem s ohledem na své možnosti – výjimkou nejsou ani integrované děti. Pravidla soužití tvoříme společně s dětmi, přikláníme se spíše k vysvětlování než k příkazům. Tyto jsou vhodné pouze při zajištění nezbytné bezpečnosti dětí. Snažíme se o nenásilnou komunikaci s každým dítětem, usilujeme o vytvoření vzájemného vztahu důvěry a spolupráce. Ve všech vhodných situacích a činnostech podporujeme a rozvíjíme spolupráci a empatii dětí, snažíme se vyvarovat nezdravého soutěžení. Zdravé sebevědomí dětí posilujeme povzbuzováním a oceňováním snahy naučit se něčemu novému, nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. Uvědomujeme si, že věk dítěte od 2 do 7 let je stěžejním obdobím pro rozvoj dítěte, stanovování priorit v životě a budování sociálních vztahů, proto velmi citlivě tvarujeme dětskou osobnost a dbáme na to, abychom umožnili dítěti rozvíjet se ve všech oblastech a budovat tolik důležitá dětská přátelství.
 
 4. Organizace vzdělávání
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.  Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.  Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.  Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.  Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas).
 
  5. Řízení mateřské školy
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek. Při vedení zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu. Ředitel vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu, případně s rodiči. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Škola dbá na spolupráci s jinými subjekty, základní školou, poradenskými zařízeními.
 
 6. Personální a pedagogické zajištění
Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují. Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna nadstandardní pedagogická péče o děti. Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě minimálně v rozsahu dvou a půl hodin. Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). Speciální pedagogická péče je zajišťována denně.
 
 7. Spoluúčast rodičů
Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.  Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, podle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod. Učitelé pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
 
 8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
V mateřské škole je možnost vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami formou podpůrných opatření. Dětem s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou tato opatření školou bezodkladně poskytována. V rámci nadstandardní péče jsou poskytovány služby speciálně-pedagogické a poradenské v rámci programu školy a služeb rodičům. V rámci vzdělávání je pravidelně poskytována logopedická prevence. V souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. škola dbá o depistáž a vzdělávání dětí nadaných.  
 
 9. Podmínky vzdělávání dětí od 2 do 3 let věku
V našem programu respektujeme edukační specifika dětí mladších 3let. Samozřejmostí je individuální přístup k těmto dětem. Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.  Je zajištěn kvalitní režim pro mladší děti. Prostor je zabezpečen tak, aby se dítě mohlo bezpečně pohybovat v prostorách školky. Nevhodné hračky jsou odstraněny z jeho dosahu. Mateřská škola zajišťuje podmínky pro úspěšnou adaptaci dle potřeby dítěte
 
 10.  Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání
Evaluační systém školy je nastaven v několika stupních.  a) Evaluace ředitele – probíhá hodnocení školního vzdělávacího programu a kontrola jeho návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Hodnocení práce pedagogů, spolupráce s rodiči a plnění cílů vzdělávání. K evaluaci slouží i dotazník pro rodiče v závěru školního roku, který poskytuje zpětnou vazbu škole.  b) Evaluace pedagogů – pedagogové hodnotí svou práci a celkové klima třídy. Soustředí se na hodnocení třídních programů a akcí, práci v týmu i spolupráci s vedením školy a s rodiči.  c) Evaluace žáků – pedagogové hodnotí pokroky jednotlivých dětí, jejich slabé a silné stránky a naplnění stanovených cílů. Své poznatky konzultují pravidelně s rodiči formou nabízených individuálních konzultací. Na základě zjištěných poznatků ředitel školy a učitelé nejen navrhují a provádějí potřebné úpravy vzdělávacích podmínek, ale také projektují vlastní pedagogickou činnost zaměřenou na rozvoj klíčových kompetencí dítěte.
 
IV. Vzdělávací program 
Vzdělávací program Mateřské školy Košík je zaměřen na rozvíjení osobnosti dítěte. Jsme mateřská škola rodinného typu, kde se individuálně věnujeme každému dítěti. Hodnotíme silné a slabé stránky dítěte a připravujeme program dítěti na míru. Soustředíme se na všechny oblasti vzdělávání a velký důraz klademe na potřeby dětí. Škola je proinkluzivní a filosofií je důraz na jedinečnost každého z nás. Cílem je vytvořit sociální skupinu různých dětí, kde jsou schopny spolu kooperovat v nejrůznějších oblastech života. Nabízíme rozšířenou výuku angličtiny a výtvarných aktivit. Vzdělávání doplňujeme odpoledními kroužky. Základem je přirozené a prožitkové učení. Chceme každému dítěti umožnit prožít úspěch v tom, v čem vyniká a zároveň vyrovnat jeho slabé stránky. Posilovat sebevědomí dětí a zároveň učit toleranci k druhým. Našim hlavním cílem je šťastné, spokojené a sebevědomé dítě, které bude připraveno nadstandardně na školní docházku po všech stránkách.
 
 1. Vzdělávací obsah
 
Vzdělávací obsah je složen z jednotlivých integrovaných bloků, z kterých pedagog zpracovává třídní program. Tyto integrované bloky jsou realizovány po celý školní rok a obsahují všechny vzdělávací oblasti a kompetence v návaznosti na RVP PV. Následuje přehled doporučených integrovaných bloků:
 
Do školky já chodím rád
V tomto bloku se děti seznamují s ostatními, s paní učitelkami a s prostředím školky. Jedná se o adaptační program, kdy vše začíná, a navazují se první vztahy. Dbá se na individuální přístup ke každému dítěti v rámci adaptace a začlenění do kolektivu.
 
Podtémata:  
• Košík plný překvapení  
• Já a moji kamarádi  
• Pocity  
• Rodina  
• Svět kolem mě  
• a další………
 
Dílčí vzdělávací cíle:  
• rozvoj a užívání všech smyslů  
• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,
  vyjadřování)  
•  získání relativní citové samostatnosti  
• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému  
• osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem  
• posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)  
• vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)  
• rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních  
•  rozvoj kooperativních dovedností  
• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými  
• rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a
  přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané  
• seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu Vzdělávací nabídka:  
• hry zaměřené na seznamování se – jména kamarádů  
• pexeso se značkami  
• nácvik orientace v prostoru  
• podpora adaptačního režimu formou sociálních nácviků s obrázky – kamarád klokánek
• prožívání vlastních pocitů – Emušák Ferda, malování emocí  
• poznávání kamarádů – Košík přátel (práce s fotografiemi)  
• Pohybové hry ve školce a mimo MŠ  
• Písničky a básničky (Do školky já chodím rád)
 
Barevný svět
Blok zaměřený na podzimní změny v přírodě a kolem nás. Poznávání přírody a nových výtvarných technik. Důraz na práci s fantazií a osobní prožívání.
 
Podtémata:  
• Košík plný dobrot – ovoce a zelenina
• Kouzelné počasí  
• Země skřítků  
• Barevný svět kolem nás
• Máme rádi draky  
• Tradice  
• a další…..
 
Dílčí vzdělávací cíle:
• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  
• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,
  vyjadřování)  
• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)  
• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
• rozvoj kooperativních dovedností  • rozvoj společenského i estetického vkusu  
• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 
Vzdělávací nabídka:  
• Objevování nových výtvarných technik  
• Práce s přírodninami
• Pozorování počasí
• Pečení koláčů
• Pohybové hry v přírodě  
• Výroba skřítků  
• Malování na hudbu
• Práce s mozaikou
 
Vánoční sen
Vánoční blok zaměřený na prožití nejkouzelnějších svátků. Seznámení s tradicemi formou příběhů a pohádek. Naučíme se rozeznávat dobro a zlo.  Budeme si vyprávět příběh o svatém Mikuláši a naučíme se kouzlu obdarovávání. Čeká nás besídka pro rodiče a oslava Vánoc v MŠ.
 
Podtémata:
• Košík plný zázraků  
• Mikuláš
• Pohádkový čas
• Vánoce u nás
• Vánoční hvězda  
• Tři králové
• a další…
 
Dílčí vzdělávací cíle:
• uvědomění si zázraku narození  
• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu  
• osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu  o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,
  hudební, pohybové, dramatické)  
• poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
• rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
• osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem  
• vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a
  projevovat
 
Vzdělávací nabídka:
• nácvik divadelního představení 
• legenda o svatém Mikuláši
• Vánoční evangelium – dramatizace  
• výroba dárků
• Vánoce – různé výtvarné techniky
• pečení cukroví
• výroba ozdob
• koledy
 
To jsem já
Blok je zaměřen na poznávání sama sebe – kdo jsem, co už umím. Zaměříme se na rodinu, na vlastní tělo a na naše přání. Povíme si o tom, jaké povolání lidé dělají. Součástí bloku je i program primární prevence – co je bezpečné a co není.
 
Podtémata:  
• Košík plný lidí  
• Povolání  
• Bezpečí
• Moje město
• Rodina
• Moje tělo  
• a další…
 
Dílčí vzdělávací cíle:
• uvědomění si vlastního těla
• rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.),
  ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí  
• rozvoj fyzické i psychické zdatnosti  
• vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu  
• vytváření základů pro práci s informacemi  
• získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci  
• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),
  přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
• pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
• osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči  o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte
  před jeho nebezpečnými vlivy
 
Vzdělávací nabídka:
• námětové hry na povolání
• Komunitní kruh – kdo jsem já
• Výlety do okolí – moje město
• Výtvarné činnosti – moje rodina
• Puzzle – lidské tělo
• Environmentální projekty
• Mozaika – moje zdraví
 
Zrození jara
Blok zaměřený na pozorování blížícího se jara. Poznávání mláďat a rostlin. Oslavíme Velikonoce. Naučíme se pěstovat rostlinky a pojmenovávat je. Čekají nás poznávací výlety za zvířátky.
 
Podtémata:  
• Košík pro zvířátka  
• Jak roste rostlinka  
• Probouzíme jaro  
• Zrození hvězd – vesmír
• Voda
• Košík vajíček
• a další………..
 
Dílčí vzdělávací cíle:  
• rozvoj a užívání všech smyslů  
• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti,
  přechod  od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
• vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu  
• rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách  
• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 
Vzdělávací nabídka:
• Pozorování vody v různých skupenstvích
• Příprava velikonoční výzdoby
• Kouzlo vesmíru – encyklopedie
• Pěstování rostlin  
• Výlety za zvířátky
• Básničky a písničky o jaru  
• Barvení vajíček
• Ekologicky motivované herní aktivity
• a další…
 
Dobrodružné léto
Poslední blok školního roku je zaměřen na dobrodružství a kamarádství. Budeme upevňovat naše přátelství. Zažijeme výlet do fantazie mezi námořníky a do cizích krajin. Povíme si, jak se žije v Africe a jiných kontinentech a jakými dopravními prostředky můžeme cestovat. Blok je zaměřen na multikulturní poznávání.
 
Podtémata:
• Afrika  
• Cestování na prázdniny
• Cizokrajná zvířata
• Kamarádi
• Z pohádky do pohádky
• Den matek  
• Sport
• a další…
 
Dílčí vzdělávací cíle:  
• rozvoj fyzické i psychické zdatnosti  
• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,
   vyjadřování)
• rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)  
• osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)  
• rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
• vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností  
• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
• poznávání jiných kultur
 
Vzdělávací nabídka:  
• hry a aktivity na téma dopravy
• práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií
• hra na námořníky  
• práce s globem  
• výroba dárku pro maminku
• malování kamaráda  
• práce s příběhem afrického kamaráda
 
Těšíme se na další školní rok v mateřské škole Košík!
 
Zpracovala:  Ředitelka a kolektiv mateřské školy Košík